Regulamin

 1. Uczestnik zajęć to osoba pełnoletnia lub dziecko powyżej 12 roku życia - pod warunkiem obecności rodzica lub opiekuna prawnego na zajęciach. W przypadku młodzieży powyżej 16 roku życia wystarczająca jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do posiadania i okazania na pierwszych zajęciach książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniami. 
 3. Na teren placu szkoleniowego Uczestnicy z psami wchodzą za zgodą trenera. Pies na teren szkolenia wprowadzany jest na smyczy z zachowaniem odpowiednich odległości od pozostałych uczestników.
 4. Zabrania się puszczania psów luzem bez wyraźniego polecenia trenera.
 5. Psy kontrolowane są przez swoich opiekunów i trenera a za ewentualne skody wyrządzone przez psa odpowiada opiekun (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia - Art. 431 §1 Kodeksu Cywilnego) i jest zobowiązany do pokrycia związanych z nimi kosztów. 
 6. Uczestnik zobowiązany jest do sprzątania po swoim psie.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia 100% należnej za szkolenie opłaty najpóźniej na pierwszych zajęciach.
 8. Uczestnik zobowiązny jest do punktualnego przybycia na zajęcia z uwzględnieniem 10 minutowego spaceru z psem przed wejściem na plac szkoleniowy. 
 9. W przypadku wykupienia któregokolwiek z kursów oferowanych przez szkołę, Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania jednych zajęć z możliwością ich odrobienia w innym, uzgodnionym z trenerem terminie.  Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania drogą telefoniczną o swojej nieobecności na zajęciach minimum dzień przed zajęciami. Zarówno niezgłoszona nieobecność minimum dzień przed rozpoczęciem zajęć jak i przekładanie terminu zajęć więcej niż jeden raz skutkuje brakiem możliwości ich odrobienia.
 10.  W przypadku choroby Uczestnika lub psa albo w przypadku cieczki u suki, drużyna opuszcza zajęcia na czas rekonwalescencji lub na czas cieczki i ma możliwość odrobienia zajęć po uzgodnieniu z trenerem nowych terminów (zajęcia uważane są za usprawiedliwione pod warunkiem poinformowania trenera o nieobecności co najmniej przed rozpoczęciem zajęć.

 11. Psy dorosłe z zaburzeniami zachowania są przyjmowane na szkolenie grupowe tylko po konsultacji indywidualnej z trenerem i za jego zgodą.

 12. W przypadku, gdyby doszło do konfrotacji między psami żaden z opiekunów nie rozdziela psów - interwencja następuje wyłącznie ze strony trenera.

 13. Na zajęciach zabrania się stosowania metod i narzędzi awersyjnych (takich jak kolczatka, łańcuszek zaciskowy, obroża elektryczna) oraz jakiejkolwiek przemocy w stosunku do psa. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia Uczestnika z zajęć w przypadku nie zastosowania się do powyższego bez zwrotu kosztów szkolenia.

 14. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

 15. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do bycia przygotowanym do zajęć (patrz Niezbędnik Uczestnika) oraz do pracy z psem między zajeciami zgodnie z zaleceniami trenera.

 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminu szkolenia, jeżeli na dany termin zgłosi się zbyt mała liczba uczestników.

 17. W przypadku wyjątkowo złych warunków atmosferycznych lub zdarzeń losowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników kursu.